Disclaimer 

Op deze pagina vindt u de disclaimer van True Story, zoals deze beschikbaar is gesteld door True Story Animation. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van True Story Animation is het niet toegestaan tekst, videomateriaal, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij True Story Animation.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met True Story Animation te mogen claimen of te veronderstellen.

 

True Story Animation streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. True Story Animation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op de website.

 

Disclaimer mail:
De informatie in de e-mailberichten zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. 
Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden.
Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze 
informatie aan derden zonder toestemming is verboden. De afzender staat niet in
voor de juistheid en volledigheid van de overbrenging van een verzonden E-mail,
noch voor tijdige ontvangst daarvan. 
Op alle offertes en aanbiedingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, deze zijn ook te vinden op onze website.