Algemene voorwaarden

 

 1. De overeenkomst

1.1. Deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle offertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer (hierna: “True Story”) gesloten overeenkomsten. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen opdrachtgever en True Story.

1.2. Alle door True Story gedane aanbiedingen, offertes, inschrijvingen, prijsvragen etc. (mondeling of per email) worden geheel vrijblijvend gedaan en houden geen (onvoorwaardelijk) aanbod van True Story in. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan True Story verstrekte gegevens waarop True Story de offerte baseert.

1.3. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk (per mail) te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat True Story een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden True Story eerst nadat deze schriftelijk door de True Story zijn bevestigd.

1.4. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

 1. Uitvoering van de overeenkomst

2.1. True Story spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelende ontwerper kan en mag worden verwacht. Voor zover noodzakelijk zal True Story de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2. De opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door True Story mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, waarvan True Story aangeeft of waarvan de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

2.3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geldt een in een overeenkomst, opdrachtbevestiging of elders opgenomen (deel)leverings- of (deel)opleveringsdatum uitsluitend als een streefdatum. Indien de uitvoering van een opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die True Story niet kunnen worden verweten, is de opdrachtgever gehouden de kosten die daarvan voor True Story het gevolg zijn te vergoeden.

2.4. Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis te zijn.

2.5. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan True Story te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

 1. Inschakelen van derden

3.1. True Story mag naar eigen inzicht anderen inschakelen voor het uitvoeren van de gegeven opdrachten. Deze Algemene Voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van True Story, maar mede ten behoeve van andere personen werkzaam bij of voor True Story, alsmede voor personen of organisaties die bij de uitvoering van opdrachten zijn ingeschakeld. Al deze (rechts) personen kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.

3.2. Indien de uitvoering van een opdracht meebrengt dat een persoon of organisatie die niet aan True Story verbonden is, wordt ingeschakeld om werkzaamheden (van welke aard ook) in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal True Story niet aansprakelijk zijn voor fouten die door deze persoon of organisatie onverhoopt mochten worden gemaakt. Het is mogelijk dat personen of organisaties die in verband met de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld, algemene of contractvoorwaarden bedingen, waaronder een beperking van aansprakelijkheid. True Story gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten van cliënten de bevoegdheid inhouden om dergelijke voorwaarden, inclusief aansprakelijkheidsbeperkingen, mede namens die cliënten te aanvaarden. Bij (tussentijdse) opzegging, gaan alle rechten en verplichtingen van True Story jegens de hier bedoelde derde over op de opdrachtgever en vrijwaart de opdrachtgever True Story hierbij voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit de opgezegde opdracht.

3.3. Indien True Story op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan True Story namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

3.4. Indien bij de uitvoering van de opdracht True Story volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens de opdrachtgever.

3.5. De opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met True Story derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met True Story. Partijen overleggen in het voorkomende geval welke andere opdrachtnemers worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.

3.6. True Story is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door True Story zijn geïntroduceerd. De opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken. True Story kan hierbij desgewenst assistentie verlenen.


 

 1. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

4.1. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom - waaronder het octrooirecht, merkrecht tekening- of modelrecht en auteursrecht - toe aan True Story. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend True Story daartoe bevoegd.

4.2. Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan de opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht verstrekt als geregeld in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden.

4.3. True Story heeft te allen tijde het recht om haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht -op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te (laten) vermelden of verwijderen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van True Story het resultaat zonder vermelding van de naam van True Story openbaar te maken of te verveelvoudigen.

4.4. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de opdrachtnemer tot stand gebrachte illustraties, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van True Story, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

4.5. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch True Story jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte en gegevens, tenzij anders is overeengekomen.

 1. Gebruik van het resultaat

5.1. Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met True Story, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.

5.2. Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden op rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld.

5.3. Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen. True Story kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.

5.4. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft True Story recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te verliezen.

5.5. Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elk in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekt recht tot gebruik komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid:

 1. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is;
 2. indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 8.1 van deze Algemene Voorwaarden;
 3. in geval van faillissement van de opdrachtgever, tenzij de desbetreffende rechten overeenkomstig artikel 4.2. van de deze Algemene Voorwaarden aan de opdrachtgever zijn overgedragen.

 

5.6. True Story heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat.

 

 1. Honorarium en kosten

6.1. True Story heeft het recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

6.2. Indien partijen niets (anders) omtrent het door True Story in rekening te brengen honorarium zijn overeengekomen, zal True Story recht hebben op het door haar gebruikelijk in rekening gebrachte uurtarief te declareren voor ieder uur dat aan een opdracht is gewerkt, welk uurtarief in redelijkheid door True Story zal worden vastgesteld. Meerwerk en (on)kosten worden afzonderlijk gedeclareerd. Het achterwege blijven van een factuur tast het recht de betrokken vergoeding of prijs alsnog te factureren niet aan.

6.3.  De administratie van True Story levert tussen partijen bindend bewijs op van de door True Story aan een opdracht bestede tijd.

 1. Betaling

7.1. Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of op de factuur anders wordt vermeldt.

7.2. Alle aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van True Story totdat alle bedragen die de opdrachtgever aan True Story op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan True Story zijn voldaan.

7.3. Wanneer de opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, is de opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW bedragen.

7.4. True Story draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met de opdrachtgever, mag True Story overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.

7.5. True Story mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is verstreken en de opdrachtgever na schriftelijk te zijn aangemaand alsnog binnen 14 dagen te betalen, dit nalaat, dan wel wanneer True Story door een mededeling of gedraging van de opdrachtgever moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven.

 1. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

8.1. Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten door True Story, of wanneer True Story de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever, naast het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van True Story redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

8.2. De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit de door True Story op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

8.3. Iedere partij is gerechtigd deze overeenkomst schriftelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen indien:

 1. de andere partij, ook na schriftelijke aanmaning waarin een termijn van tien dagen tot nakoming is gesteld, in gebreke blijft aan zijn of haar verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen;
 2. de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, wordt verleend, jegens hem of haar een verzoek tot faillissement is ingediend, in staat van faillissement is verklaard, dan wel anderszins de vrije beschikking over zijn of haar vermogen verloren heeft;
 3. True Story om welke reden dan ook, waaronder begrepen ziekte of arbeidsongeschiktheid gedurende een periode van een maand of langer, niet in staat is de opdracht naar behoren uit te voeren;

 

8.4. Wanneer de werkzaamheden van True Story bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan is sprake van een duurovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden, gedurende welke termijn de opdrachtgever de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden van True Story blijft afnemen, dan wel financieel zal compenseren.

 1. Garanties en vrijwaringen

9.1. True Story garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. True Story garandeert dat het resultaat van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

9.2. Wanneer de opdrachtgever de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart de opdrachtgever True Story of door True Story bij de opdracht ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van True Story jegens opdrachtgever voor niet-nakoming van de garanties als bedoeld in het voorgaande lid en overige aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.

9.3. De opdrachtgever vrijwaart True Story voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

 1. Aansprakelijkheid

10.1. True Story dient ingeval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog zijn/haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.

10.2. True Story is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor aan True Story toerekenbare, directe schade. Aansprakelijkheid van True Story voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.3. Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van True Story, is de aansprakelijkheid van True Story beperkt tot het honorarium van True Story voor de opdracht, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Dit bedrag is in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan True Story uitkeert. Het bedrag waarvoor True Story in het voorkomende geval aansprakelijk is, wordt verminderd met de eventuele sommen welke door de opdrachtgever zijn verzekerd.

10.4. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

 

10.5. Indien een opdracht door twee of meer opdrachtgevers wordt gegeven, zijn zij jegens True Story hoofdelijk verbonden.

 

 1. Overige bepalingen

11.1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met True Story gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming of met schriftelijke toestemming van True Story.

11.2. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden, True Story of de opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

11.3. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

11.4. Op de rechtsverhouding tussen True Story en haar opdrachtgevers is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Behalve wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen, neemt de volgens de wet bevoegde rechter, of de rechter in het arrondissement waar True Story is gevestigd (Amsterdam), dit ter keuze van True Story, kennis van geschillen tussen True Story en opdrachtgever.